Friday, 22/01/2021 - 13:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Cương Gián

KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều” nhân Kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du (1765-1820)

UBND HUYỆN NGHI XUÂN
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
Số: 12 /KH-GDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nghi Xuân, ngày 28 tháng 7 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và tác phẩm
Truyện Kiều” nhân Kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm
Ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du (1765-1820)
Thực hiện Kế hoạch 233/KH-UBND ngày 26/6/2020 của Uỷ ban nhân dân
tỉnh; Kế hoạch 1352/KH-SGD ĐT ngày 24/7/2020 của Sở GD-ĐT Hà Tĩnh về tổ
chức các hoạt động Kỷ niệm 255 năm Ngày sinh và tưởng niệm 200 năm Ngày
mất Đại thi hào Nguyễn Du; Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xây dựng kế
hoạch Tổ chức Cuộc thi: “Tìm hiểu về Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và tác
phẩm Truyện Kiều” (sau đây gọi tắt là Cuộc thi), cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh (sau đây gọi chung là
giáo viên và học sinh) và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt
động kỉ niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất Đại thi hào
Nguyễn Du (1765-1820) nhằm khẳng định công lao, tài năng và tôn vinh những
đóng góp to lớn của Nguyễn Du đối với văn hoá Việt Nam và nhân loại.
Thông qua Cuộc thi này và các hoạt động kỷ niệm để giáo dục truyền thống
yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc cho học sinh; động viên, khuyến
khích các em tích cực tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Đại thi hào Nguyễn Du và
tác phẩm Truyện Kiều nhằm góp phần bảo tồn và phát huy, khai thác giá trị của tác
giả Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều, luôn có ý thức gìn giữ, bảo vệ, tuyên
truyền, quảng bá các di sản văn hoá của tỉnh.
2. Yêu cầu
Cuộc thi phải được tổ chức thiết thực, có chất lượng, có ý nghĩa, lan tỏa sâu
rộng; có quy mô phù hợp, bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và tác
phẩm Truyện Kiều”
- Sau khi có phát động của Phòng GD&ĐT, các đơn vị triển khai, đôn đốc
giáo viên, học sinh tham gia Cuộc thi và có các giải pháp phù hợp, hiệu quả để hỗ
trợ giáo viên, học sinh làm bài dự thi có số lượng đông đảo và có chất lượng cao.
- Các trường học thành lập Ban Giám khảo, xây dựng đề cương, hướng dẫn
chấm và tổ chức chấm bài nghiêm túc.
2
2. Nội dung thi, đối tượng dự thi và thể lệ Cuộc thi
- Nội dung: Thi viết “Tìm hiểu về Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và tác
phẩm Truyện Kiều”.
- Đối tượng dự thi: Giáo viên, học sinh các trường THCS, TH&THCS Xuân
Lĩnh
- Thể lệ Cuộc thi (Phòng gửi kèm theo Kế hoạch này).
3. Lịch triển khai Kế hoạch
- Từ 27/7/2020 đến 25/8/2020: Phát động Cuộc thi, các thí sinh viết bài dự
thi và gửi về các đơn vị trường học.
- Từ ngày 26/8/2020 - 25/8/2020: Chấm thi tại các đơn vị trường học.
- Từ ngày 26/8/2020 đến ngày 30/8/2020. Nạp bài thi về Phòng GD&ĐT
- Từ 06/9/2020 đến 10/9/2020: Phòng GD&ĐT tổ chức chấm bài thi.
- Từ 11/9 đến 15/9: Nộp bài thi về Sở GD-ĐT.
4. Quy định số lượng bài thi gửi về Phòng GD&ĐT.
- Mỗi trường THCS, TH&THCS: chọn 10 bài thi suất sắc gửi về Phòng
GD&ĐT tham gia dự thi. Trong đó:
- 04 bài thi của Cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- 06 bài thi của học sinh
5. Quy định việc nạp bài thi về Sở GD&ĐT
Các đơn vị trường học nạp bài thi về Phòng GD&ĐT; trực tiếp nộp cho
Đ/C Trịnh Ngọc Lợi - Chuyên viên Phòng, gồm: Bài thi tham gia vòng chấm thi
của Phòng (đóng thành 01 gói); Bảng điểm thi ở đơn vị; Bản báo cáo tổng hợp kết
quả tổ chức cuộc thi tại đơn vị.
6. Quy định lưu trữ bài dự thi
- Các đơn vị lưu trữ bài thi của đơn vị mình.
- Phòng GD&ĐT lưu trữ bài thi ở Phòng (Thời hạn lưu trữ bài thi là 01
năm).
III. KINH PHÍ
- Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm từ nguồn ngân sách nhà nước
(theo phân cấp ngân sách) và nguồn kinh phí xã hội hóa.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Chủ trì xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi và chỉ đạo các các trường
THCS hưởng ứng cuộc thi đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
- Thành lập Ban Tổ chức, Ban giám khảo;, tổ chức chấm thi tại huyện. Tổng
hợp gửi bài thi về Sở GD-ĐT
- Theo dõi và đôn đốc các trường tham gia Cuộc thi đúng tiến độ và thời
gian của Cuộc thi.
3. Các đơn vị trường học:
3
- Triển khai thực hiện Cuộc thi cụ thể tại đơn vị gắn với các hoạt động hướng
tới kỷ niệm 255 năm Ngày sinh và tưởng niệm 200 năm Ngày mất Danh nhân Văn
hóa Thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du (1765-1820); do Cuộc thi được tổ chức
vào thời gian học sinh nghỉ hè, đề nghị các đơn vị, trường học có giải pháp
phù hợp, khai thác mạng xã hội, tiện ích của các phần mềm trực tuyến để
triển khai Cuộc thi đến tất cả giáo viên, học sinh, sinh viên của đơn vị.
- Báo cáo số lượng cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia Cuộc thi về Phòng
GD&ĐT (theo mẫu).
- Phòng GD-ĐT giáo trách nhiệm cho trường THCS Nguyễn Trãi, Trường
THCS Thành Mỹ, Trường THCS Phổ Hải, Trường THCS Cương Gián mỗi trường
chuẩn bị 01 tiết mục văn nghệ ( Nội dung về Truyện Kiều – Nguyễn Du) để biểu
diễn tại Lễ tổng kết, trao thưởng của Sở GD&ĐT tại Nghi Xuân. Thời gian duyệt
các tiết mục, Phòng sẽ có thông báo sau
Trên đây là Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi: “Tìm hiểu về Đại thi hào dân tộc
Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều”, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện
nghiêm túc, có hiệu quả./.

Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Phòng VHTT huyện;
- Các trường THCS, TH&THCS trong huyện;
- Trưởng phòng, các P. Trưởng phòng;
- Các phòng Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT.
TRƯỞNG PHÒNG
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 22
Tháng 01 : 393
Năm 2021 : 393